E-kontor og blanketter


Her kan du finde officielle vejledninger for skatteregler fra DIF, og i venstremenuen udgiftsbilaget, der skal bruges som forside til refusion af udlæg. Tillige er der nedenfor angivet svar på typiske spørgsmål omkring afregninger, som sekretariatet modtager.

De 4 gyldne regler:

1) indsend aldrig materiale via 2 kanaler (typisk scannet fil via mail og originalbilag via post) eller via 2 mailadresser (husk på at umiddelbart efter behandling sendes bilag over til DIF Økonomi til bogføring, så ved indsendelse via 2 kanaler skabes en risiko for dobbeltbehandling). Sekretariatet behandler jo ikke kun dine bilag, men hver tirsdag behandles der rigtig mange bilag, så forvent ikke at sekretariatet automatisk husker behandlede bilag.

2) for udgiftsbilag uden bagvedliggende bilag er en scannet version af udgiftsbilaget med underskrift tilstrækkeligt

3) for udgiftsbilag med bagvedliggende bilag skal originalbilag sendes til os (eller afleveres på kontoret) sammen med det underskrevne udgiftsbilag. Igen: lad være med at sende det ad 2 kanaler. Vi påbegynder alligevel ikke behandling før vi har originalbilaget.

4) man kan ikke underskrive egne bilag. Er du i tvivl om hvem, der kan underskrive for dig, så se vores Forretningsorden via http://www.dkrul.dk/cms/?&pageid=5757

Vejledninger:

 Skattemæssige forhold for idrætsorganisationer (version 31. december 2010).

 Takster 2015

 


Du finder alle DIF´s publikationer omkring skat og moms på http://www.dif.dk/da/foreningsliv/jura_og_raadgivning  SPØRGSMÅL OG SVAR:

Brugen af originalbilag:
1) Kan jeg ikke bare sende en scannet fil med min bon ind? 
Nej. Vi skal altid have originalbilag. Det forlanger vort revisionsselskab. Dette gælder også hvis det kun er en del af en bon, der ønskes refunderet/ok

2
) Hvordan tackler vi det med dokumentation for brug af privat brobizz?
Vi skal have en kopi af opgørelsen/opkrævningen for brobizzen - typisk "copy and paste" fra ens webbank/ok

Omkostnings dækning af benzinbon´er?:
Vi har haft aktive til stævne i Tyskland. Må vi dække deres benzinbon´er?
Nej. Iflg. Skat´s vejledning må man ikke refundere benzinbon´er. Der kan istedet udbetales kørselsgodtgørelse via vores standard udgiftsbilag med angivelse af til og fra adresse. Satsen er valgfrit, dog med et maksimum (der fremgår af linket til DIFs vejledning øverst på denne side)/ok

Reglerne for skattefrie godtgørelser:
1) I vores sportskomite har vi hvert år udbetalt en skattefri godtgørelse for brug af telefon/internet. Vi har også planer om at udbetale en skattefri godtgørelse til andre i organisationen. Hvordan skal vi foretage denne udbetaling i praksis? Jeg har tidligere lavet et udgiftsbilag på beløbet, men skal det nu ind over DIF Løn?

Du skal gøre, som du plejer. Indsende standard udgiftsbilaget (maksimum taksterne fremgår af linket til DIFs vejledning øverst på denne side). Beløbet udbetales af vores kasserer. De skattefrie godtgørelser kan udbetales til jeres ulønnede medhjælpere, trænere, ledere m.fl. (men ikke dommere). Du behøver ikke tænke på om beløb skal udbetales af DIF Løn eller unionens sekretariat. Denne vurdering foretager sekretariatet, og kvitterer for indsendelsen med angivelse af udbetalingstidspunkt/ok

2) I vores disciplin har vi dommere, der får skattefrit honorar for at dømme.
Et par af disse er samtidigt formand for og medlem af Sportskomiteen. Som den funktion kan de vel godt i samme år få de skattefrie godtgørelser (tlf., administration mm). Altså, er det ikke funktionen, der afgør om man kan få de skattefrie godtgørelser?

Dommere kan godt få skattefrit honorar for at dømme og samtidig få skattefri godtgørelse for deres bestyrelses opgaver. Så ja

Hvornår skal udgiftsbilaget bruges:
1) Hvis denne blanket også skal bruges til håndtering af indbetalingskort, hvor skal disse oplysninger så angives  +71 > xxxxxxxxxxxx osv? Samme spørgsmål ved overførsel til udlandet hvor navn, adresse, IBAN og SWIFT numre skal angives?

I de nævnte tilfælde har i ikke haft en udgift, der skal refunderes til en person. I har derimod en opkrævning/faktura fra tredjeperson, som ønskes betalt og konteret. I skal derfor ikke bruge et udgiftsbilag, men derimod sende originalmaterialet inkl. girokort ind til sekretariatet påført kontering og attestation af den ansvarlige direkte på materialet/ok

Aconto beløb
1) Jeg har modtaget et aconto beløb, men kan ikke tage afsted alligevel. Jeg har derfor videresendt beløbet til en anden person.
Bare for en anden god gangs skyld: Hvis en modtager af et aconto udlæg ikke skal anvende udlægget, skal udlægget returneres til DRSU, som så kan udbetale til ny modtager/ok. 

2) Hvordan afregner jeg et aconto?
Beløbet skal være afregnet senest en måned efter aktivitetens afholdelse. I praksis udfylder du et udgiftsblanket. Nederst på blanketten er der en linie til aconto. Regnearket tæller automatisk sammen om du skal refundere en del af acontoet eller have overført en eventuel difference. Husk at den ansvarlige for aktiviteten skal underskrive. Originalbilag skal påhæftes/ok 

Skal gavekort beskattes?
1) Vi afholder et træningsseminar og har flere af vores unge trænere til at hjælpe os i en eller to dage. Som afregning vil vi gerne give dem et gavekort - men kan/må vi det? Vi er lidt i tvivl om hvordan gavekort behandles i forhold til skat.
Gavekort bliver i princippet skattemæssigt betragtet som kontant betaling, så uanset om trænerne er lønnede eller frivillige, skal værdien af gavekort beskattes.

Ulønnede trænere kan dog modtage en gave på maks. 1.000 kr. pr. år. Denne må ikke være gavekort. Er gavens værdi højere, er beløbet skattepligtigt. 
 
Er trænerne lønnede for andre opgaver for DRSU, kan I ikke udbetale skattefri godtgørelser til trænerne. I kan udbetale honorar til trænerne og honoraret skal beskattes.

Ansatte/Lønnede trænere kan modtage en gave til en værdi af maks. 1000 kr. pr. år  uden at gaven er skattepligtig, men gaven må ikke være kontant betaling eller gavekort.
 
Hvis trænerne er frivillige, kan trænerne modtage skattefri godtgørelser jf. SKATs takster:
Telefon og internudgiver: maks. 2000 kr./år (2012 takster)
Administrative omkostninger: maks. 1200 kr. pr. år (2012 takster)
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj: maks. 1650 kr. pr. år (2012 takster)/ok
 
 
Er honorar til udenlandsk gæstetræner skattepligtigt?
1) I starten af september får vi en fransk træner op for at træne landsholdet. Vi betaler selvfølgelig hans flybillet, som jeg ikke antager giver nogle problemer, men derudover tager han et antal EUR pr. time han underviser. Vi plejer at betale ham kontant for de timer han har trænet, men med alle de regler vi skal kende nu, vil jeg bare være sikker på hvordan vi håndterer hans afregning denne gang. Måske der er andre  regler når modtageren ikke er dansk? 
 
Hvis I har indgået en aftale med trænerne/hjælperne, om at de skal levere en ydelse på en bestemt dato/tidspunkt, så er der tale om at tjenesteforhold. Dermed er det vederlag, som betales til trænerne, skattepligtigt.
 
Det er helt iorden at fortsætte med at betale vedkommende kontant, men husk en kvittering (f.eks. dags dato) som bilag. Honoraret skal oplyses til de danske skattemyndigheder, der så sender en besked til deres kollegaer i Frankrig. Vi skal bruge vedkommendes navn og adresse (ikke cpr nummer når der er tale om udenlandske statsborgere) til denne indberetning/ok 

Dommerhonorar
1. Hvordan er det nu. Skal dommerhonorar beskattes?
For idrætsdommere kan der maksimum udbetales 200 kr per kamp og højest 400 kr per dag skattefrit (2012 satser). Her bruges vores almindelige udgiftsbilag, og der udbetales hver tirsdag direkte fra unionen.

Overskrides disse satser er hele beløbet skattepligtigt. Der bruges stadigt vores almindelige udgiftsbilag, men cpr. skal anføres. Udbetales sker via DIF Løn med udbetaling hver den 25. ende (vi skal have bilaget senest den 10.ende)/ok

2. Vi holder et internationalt mesterskab, hvor vi plejer at udbetale 100 Euro per dag. Hvordan er skattepligten her?
For både danske og udenlandske dommere er vederlaget skattepligtigt. 
 
For de udenlandske dommere er det helt iorden at fortsætte med at betale dem kontant, men husk en kvittering (f.eks. dags dato) som bilag til vores bogføring. Derers honorar skal oplyses til de danske skattemyndigheder, der så sender en besked til deres kollegaer i hjemlandet. Sekretariatet skal bruge deres navne og adresser (ikke cpr nummer når der er tale om udenlandske statsborgere) til denne indberetning.

For de danske dommere bør udbetaling ske vis det normale udgiftsbilag/ok 

3. Vores dommere har en ide om at de kan få udbetalt for tøjvask. Nu er de jo tit ude at dømme og det er jo skattefrit 
Det er godt tænkt, men desværre..Som dommere kan i ikke få udbetalt skattefrit for ”Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj og lign.” Denne sats er forbeholdt ”foreningens ulønnede medhjælpere, f.eks. trænere, ledere m.fl..”Dommere er jo ikke ulønnede, da de kan få udbetalt et skattefrit honorar per kamp/dag, der fremgår af linket nederst på denne side.

"Cigarkasse økonomi"
1) Vi skal have indkøbt plastkasser til opbevaring af det nye landsholdstøj i kælderen. Vi har solgt noget gammelt landsholdstøj. Kan vi købe og betale plastkasserne af dette beløb, inden vi indbetaler til DRsU kontoen?
Nej. Økonomien for alle aktiviteter under DRsU skal ind over vort regnskab. Det vil sige at i indbetaler det indkomne ved salget til unionens bankkonto. Herefter indsender i almindeligt udgiftsbilag for købet af plastkasser.

International mødedeltagelse

Hvordan er det nu at praksis for refusion er?
1) Bilag for international mødedeltagelse skal konteres under "2010-1 Internationale møder". Hvor kongresdeltagelse sker sammen med f.eks. et internationalt mesterskab, så skal Sportskomiteerne opsplitte deres udgiftsbilag.

Sprænges budgetrammen, så vil der i slutningen af året ske en forholdsmæssig fordeling, der deler sol og vind lige imellem Sportskomiteerne.

For god ordens skyld anmærkes det, at Sportskomiteerne ikke på egen hånd kan sende repræsentanter af sted og forvente at udgiften kan konteres under "2010-1 Internationale møder". Det er Bestyrelsen, der udpeger repræsentanter til overordnede organisationer. Forespørgsel skal således indsendes til FU i god tid før arrangementets afholdelse/ok

Rejsetilskud til aktive og skattepligt
1) Vi plejer at udbetale rejsetilskud til vores aktive til EM og VM. Er dette skattepligtigt?
Et sådant tilskud skal dokumenteres med kopi af flybillet eller anden dokumentation på at de aktive omkostninger minimum for det udbetalte beløb. Ellers er udbetalingen skattepligtig ligesom alle andre udbetalinger, som ikke er dokumenterede.

Cookies